• BIST 91.074
  • Altın 214,866
  • Dolar 5,3448
  • Euro 6,0757
  • İzmir 10 °C

Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor
ALİAĞA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi 1 Ağustos Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi meclis salonunda yapılacak olan toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek oylamaya sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirilecek Meclis Toplantısı’nın gündeminde 51 madde yer alıyor.

4 Temmuz 2017 ve 7 Temmuz 2017 tarihli meclis tutanağının okunup oylanması ile başlayacak olan toplantının gündemi şu maddelerden oluşuyor;

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER
1-Çaltılıdere Mahallesi, 108 ada, 6 numaralı Hulki Öz'e ait parsel üzerinde bulunan "3367 Sayılı Yasanın 14.md. gereğince 10 yıl takyitlidir." şerhinin kaldırılması talebinin görüşülmesi.

2-Kalabak Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait 1193 numaralı parsele sınır, 1171 numaralı mera parselinin ekli krokide gösterilen kısmının Hayvan Barınak Yeri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüklerince ek hizmet alanı olarak kullanılmak üzere, 4342 Sayılı Mera Kanunu'nun 14.maddesinin (c) bendine istinaden kamu yatırım kararı alınarak tahsis amacı değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.

3-22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden ( I ) Sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen 1.Dereceli 1 adet Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 48.maddesi uyarınca ihdas edilmesi hususunun görüşülmesi.

4- Yeni Mahalle, 18K 1b paftada; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı alan üzerinde Remzi ÇAKIR adına, 2981 sayılı yasaya göre düzenlenen tapu tahsis belgesindeki kullanılan alan ve mesken bedeline karşılık, Mülkiyeti Belediyemize ait 832 ada, 3 numaralı parsel ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e bendine göre takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

5- Bozköy Mahallesi, 1016 ve 1193 numaralı parsellerdeki Hüseyin DÖNMEZ, Ferhunde BALCI, Figen KARA'ya ait hisselere karşı Mülkiyeti Belediyemize ait Samurlu Mahallesi, 209 ada 2 parsel, Hacıömerli Mahallesi, 117 ada 8 parsel, Merkez 78 ada 37 parsel, 115 ada 8 parsel ve 116 ada 14 numaralı parsellerden uygun olanların, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e bendine göre takas  yapılması talebinin görüşülmesi.

6- Abdullah ÖRENÇ'eait 1066 numaralı parselin, Mülkiyeti Belediyemize ait bir parselle takas yapılması talebi ile ilgili olarak, 30.03.2017 tarihli İmar Komisyon Kararı ile takas yapılmasına karar verildiği, 04.04.2017 tarihli Meclis Kararı ile İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edildiği anlaşılmış olup, takas yapılacak parsellerin belirlenmediği tespit edildiğinden, takas yapılacak parsellerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

7-Mülkiyeti Belediyemize ait Samurlu Mahallesi, 268 ada,1 numaralı taşınmazın kiracısı olan S.S Aliağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi'ne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e bendine göre satılması talebinin görüşülmesi.

8- Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih 132 sayııkararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 97509404.310.05.477 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi Kyme Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ilave ve Revizyonu"na askı süresi içinde İzmir Elektrik Üretim Ltd. Şti tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

9- Belediye  Meclisinin  02.08.2016 tarih 132 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 97509404.301.05.477 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu "na Bozköy Mahallesi, 96 numaralı parselden geçen derenin, dere kadastral güzergâhını ortalayacak biçimde düzeltilmesi ve Bozköy 91 ve 435 numaralı parsellerin, 3194 sayılı yasa kapsamında 18. madde uygulaması yapılarak başka alanlarda yapılaşma hakkı sağlanabilecek şekilde düzenlenmesi yönünde askı süresi içinde Av.Adil Levent DECDELİ tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

10- Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih 132 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarihve 97509404.301.05.477 sayılıkararı ile onaylanan"Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na Çakmaklı Mahallesi 68 numaralı parselin bir kısmının yol, Çakmaklı Mahallesi 12 ada 2 numaralı parselin bir kısmının yol ve otopark ve Çakmaklı Mahallesi, 13 ada 1 numaralı parselin bir kısmının otopark olarak planlanması yönünde askı süresi içinde İzmir Demir Çelik Liman İşletmeleri A.Ş tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

11- Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih 132 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarihve 97509404.301.05.477 sayılı kararı ile onaylanan" Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na Biçerova Gar- Nemport Demiryolu bağlantı hattı güzergahının 10 metrelik yolu kapatması ve İzmir-Çanakkale karayoluna çıkışı kesmesi, kadastral parsellerin

12- Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih 132 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarihve 97509404.301.05.477 sayılıkararıileonaylanan"Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na Nemrut Liman Bölgesi ve Kyme Antik Kentinin bağlantısını sağlayan, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nce projesi yapılan kavşak ve bağlantı yollarının plana işlenmesi gerektiği yönünde askı süresi içinde Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

13- Kurtuluş Mahallesi, 1012 ada, 2 numaralı 480,48-m2 yüz ölçümlü parselde bulunan Belediyemize ait, 159,96-m2'lik hissemizin Fatih ÇELİK'e satılması talebinin görüşülmesi.

14- Türk Hava Kurumu Aliağa Şubesi'nin faaliyetlerini yürütebileceği uygun bir taşınmazın şube hizmet bürosu maksadıyla kullanılmak üzere bedelsiz olarak irtifak hakkı ile kendilerine tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

15- Orhan KUTUNMANGİL'in dilekçesine istinaden; İlçemiz 19K 1c pafta, 469 ada 4 numaralı parselin zemin katının ticaret olarak yapılaşabilmesi talebinin görüşülmesi.

16- Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih 132 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 97509404.310.05.477 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük 1. ve 3.Derece Arkeolojik Sit alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na söz konusu planlarda belirlenmiş yollar ile İzmir-Aliağa-Bergama Devlet Yolundan liman ve yükleme boşaltma alanlarına erişim sağlanamayacağı, depolama alanı ile iskele arasında planlanmış olan park alanının 1/5000 ölçekli plan ile uyumlu olmadığı ve planlanmış park alanının farklı arazi kullanım türleri arasında olmasından dolayı uygulamada sıkıntılara yol açabileceği gerekçeleri ve Nemport Limanı Bölgesindeki "depolama alanı" olarak planlanmış alanlar ile ilgili olarak askı süresi içinde Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Tic.A.Ş'ye Vekaleten Ebru ARICI tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

17- Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih 132 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarihve97509404.310.05.477 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük1. Ve 3.Derece Arkeolojik Sit alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na derelerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki konumları, söz konusu plan sınırları içerisindeki trafo merkezi alanı ve mülkiyeti söz konusu firmaya ait Bozköy tapulama sahasında bulunan 60 ada 1 numaralı parseldeki ruhsatlı binaların 10 metrelik bina yaklaşma mesafesi içerisinde kalması gerekçeleri ile askı süresi içinde Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

18- 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzumü zerine; Belediyemiz Meclisi'nin 05.02.2013 tarih ve 140 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen 7.Derece Tekniker kadrosunda görev yapan Seçil ÖZTÜRK ZENGİNOĞLU'nun kadrosunun 3.Derece Tekniker kadrosu ile, 01.10.2013 tarih ve 163 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen 7.Derece Tekniker kadrosunda görev yapan Gülderen ÖZÜOK'un kadrosunun 3.Derece Tekniker kadrosu ile, 02.11.2010 tarih ve 187 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen 5.Derece Şef kadrosunda görev yapan Barış EMİRAL'in kadrosunun 3.Derece Şef kadrosu ile değiştirilmesi yönünde hazırlanan ( III ) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesi uyarınca onaylanması hususunun görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:
1- 1/1000 ölçekli uygulama imar planında çocuk bahçesi olarak planlı olan 5724 numaralı 401,00 m2. yüzölçümlü parselde bulunan Akif İlker ERYILMAZ'a ait 395,43 m2. hissenin, mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2- Aliağa Devlet Hastanesinin talebine istinaden; İlçemiz 18K 1b pafta, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.50 Hastane Alanı olarak planlı 330 ada 1 numaralı parsel ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; İlköğretim, yol, otopark ve park alanı olarak planlı 324 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 07.04.2017 tarihinde onaylanan İlçemiz, Yenişakran Mahallesi, Bağarası Mevkii, 7 ada 1 parsel nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan " İzmir, Aliağa Yenişakran Mahallesi, Bağarası Mevkii, 7 ada 1 parselin sanayi alanı plan kararından çıkarılıp Emsal:0.60, ayrık nizam 2 kat konut ve otopark alanı olarak planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin" onaylanması hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4- Belediye  Meclisinin 03.02.2015 tarih, 73 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 tarih ve 97509404.301.05.162 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa Tuzlatepe Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"na 3520 ve 3521 numaralı parseller ile ilgili askı süresi içinde Nilgün GÜZELEL tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5- Belediye  Meclisinin 03.02.2015 tarih 73 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 tarih ve 97509404.301.05.162 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa Tuzlatepe Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"na 308 numaralı parsel ile ilgili askı süresi içinde Ilgın YÜKSEL Vekili Av. Ayşe ALAT tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine lişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 13.07.2016 tarihinde onaylanan İlçemiz, Helvacı mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu doğrultusunda hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu çalışmasına altlık oluşturmak üzere planlama alanı içerisinde kalan bir kısım alanın sulama alanı içerisinde bulunması ve bu alanların sulama alanından çıkartılması gerekmekte olup, atıl hale gelecek olan mevcut tesis yatırım maliyetinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'ne ödenmesi ile ilgili taahhüt verilmesi hususunun oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu ve Plan-Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşülmesi.

7- Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na Samurlu tapulama sahasında bulunan 291 numaralı parsel ile ilgili askı süresi içinde Ali EREN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8- Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na, Samurlu tapulama sahasında bulunan 296 numaralı parsel ile ilgili askı süresi içinde Hüseyin GÜLEÇ tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9- Belediye  Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na, Samurlu tapulama sahasında bulunan 966 numaralı parsel ile ilgili askı süresi içinde Senem EREN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10- Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016tarihve97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan"Aliağaİlçesi,SanayiBölgesi1/1000Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na, Horozgediği tapulama sahasında bulunan 1116 ada 10 numaralı parselin teknik altyapı alanı olması sebebi ile askı süresi içinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü İzmir 3.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.'ne ait sanayi tesislerinin bulunduğu bölgede yetkili kurumlarca onaylanmış ve imal edilmiş olan derelerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına aynen işlenmesi ile ilgili askı süresi içinde Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 8.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na Kocaer Haddecilik Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin bulunduğu bölgede fiili duruma uygun olacak şekilde sanayi alanın düzenlenmesi ve ağaçlandırılacak alan kullanımının nazım imar planına uygun olarak yeşil alan şeklinde düzenlenmesi ile ilgili askı süresi içinde Kocaer Haddecilik Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13- Belediye Meclisinin02.08.2016 tarih,133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu "na Horozgediği Mahallesi, 119 ada 9 numaralı parselin termik santral alanı olarak planlanması ve Horozgediği Mahallesi, 119 ada 5 numaralı parsel sınırlarının düzenlenmesine ilişkin askı süresi içinde İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

14- Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan"Aliağaİlçesi,SanayiBölgesi1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu "na Horozgediği Mahallesi, 119 ada 9 numaralı parselin termik santral alanı olarak planlanması ve Horozgediği Mahallesi, 119 ada 10 numaralı parsel sınırlarının düzenlenmesine ilişkin askı süresi içinde İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

15- Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na Kardemir Haddecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait sanayi tesislerinin bulunduğu bölgede, mevcut durumda orman sınırları kesinleşen ve orman vasfını yitiren bu bölgedeki parsellerine bitişik olan teknik alt yapı alanlarının sanayi alanı olarak belirlenmesi, güncel orman sınırlarına göre plan bütünün yeniden düzenlenmesini ve plan genelinde hiçbir bütünlük göstermeyen 281 numaralı parsel içerisindeki ağaçlandırılacak alanın sanayi alanına dahil edilmesi yönünde askı süresi içinde Kardemir Haddecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

16- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na Bozköy Mahallesi, 1409 numaralı parsel ve 1029 ada 3 numaralı parsellerin arasında bulunan 15 metrelik yolun kuzeye doğru kaydırılması yönünde askı süresi içinde Efe Demir Çelik Nakliyat Gemi Söküm Turizm İnşaat Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Nesrin SAYIN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

17- Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu"na Bozköy Mahallesi, 1176 numaralı parselin demiryolu koruma kuşağı olarak planlanmasına, Bozköy Mahallesi 135, 1152, 1122 ve 946 numaralı parsellerden hemzemin olarak geçen demiryolunun taşıt yolu ile kesişmelerinde alt geçit ve üst geçit olarak gösteriminin yapılmamasına ve Çakmaklı Mahallesi 11 ada 1 numaralı parselin kuzeyinde bulunan kavşak ve yeşil alanın projeleri doğrultusunda planlanmamasına yönelik askı süresi içinde TCDD 3.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan itirazların oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

18- Hanife KARATAŞ'ın dilekçesine istinaden; İlçemiz Yalı Mahallesi, 5997, 5998 ve 6012 numaralı parseller ile mülkiyeti Belediyemize ait Uzunhasanlar Mahallesi 152 ada, 1 numaralı ve 148 ada, 54 numaralı parsellerden uygun olanların takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

19- Aşağışakran tapulama sahasında bulunan 24m 2a, 24m 1b pafta, 352 ada 1 numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sosyal-kültürel tesis alanı olarak planlı parselin otel alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

20- 119 ada, 1 numaralı parseldeki 26/7408 (26 m2.) hissemiz ile Mülkiyeti Belediyemize ait Karaköy Mahallesi 107 ada, 1 numaralı, Hacıömerli Mahallesi 104 ada, 3 numaralı ve Güzelhisar Mahallesi 107 ada, 2 numaralı parsellerin okul yapılması planlandığından Maliye Hazinesine, 5393 Sayılı Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre bedelsiz devrinin yapılması talebinin oyçokluğu ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

21- Çaltılıdere Mahallesi, 107 ada, 10 numaralı Cihan DEMİR'e ait parsel üzerinde bulunan " 3367 Sayılı Yasanın 1gereğince 10 yıl takyitlidir." şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

22- Çaltılıdere Mahallesi,107 ada, 3 numaralı Mediha DEMİR ve Gürkan DEMİR'e ait parsel üzerinde bulunan"3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir." şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

23- Çaltılıdere Mahallesi, 108 ada, 5 numaralı Hüseyin TARHAN'a ait parsel üzerinde bulunan "3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıltakyitlidir." Şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

24- Çaltılıdere Mahallesi, 107 ada, 7 numaralı Raşit ÖZ'e ait parsel üzerinde bulunan "3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir." şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

25- Çaltılıdere Mahallesi, 113 ada, 2 numaralı Murat ÖZKAN'a ait parsel üzerinde bulunan "3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir." şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

26- Çaltılıdere Mahallesi, 112 ada, 8 numaralı Regayip ŞİRİN'e ait parsel üzerinde bulunan "3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir." şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

27- Çaltılıdere Mahallesi, 111 ada, 4 numaralı Hakan TARHAN'a ait parsel üzerinde bulunan "3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıltakyitlidir." Şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

28- Çaltılıdere Mahallesi, 107 ada, 2 numaralı Tuncay TAVa ait parsel üzerinde bulunan "3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir." şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

29- Çaltılıdere Mahallesi, 112 ada, 7 numaralı Mutlu COŞKUN'a ait parsel üzerinde bulunan "3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir." şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

30- Çaltılıdere Mahallesi, 111 ada, 3 numaralı Serkan SEVİNÇ'e ait parselüzerindebulunan"3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir." şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

31- Çaltılıdere Mahallesi, 113 ada, 6 numaralı Şevket ÖZ'e ait parsel üzerinde bulunan "3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir." şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

32- Çaltılıdere Mahallesi, 101 ada, 2 numaralı İlhami TARHAN'a ait parsel üzerinde bulunan "3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıltakyitlidir." Şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

33- Çaltılıdere Mahallesi, 111 ada, 2 numaralı Rabiya ÖZ'e ait parsel üzerinde bulunan "3367 Sayılı Yasanın 14.md gereğince 10 yıl takyitlidir." şerhinin kaldırılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. // EGE BASIN GRUBU

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78