24 Ocak 2019
  • İzmir10°C

YENİ YILIN İLK MECLİSİ SALI GÜNÜ TOPLANACAK

Aliağa Belediyesi 2018 yılının ilk meclisi için 2 Ocak Salı günü saat 18.30’da toplanacak.

Yeni Yılın İlk Meclisi Salı Günü Toplanacak

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:56

YENİ YILIN İLK MECLİSİ SALI GÜNÜ TOPLANACAK

Aliağa Belediyesi 2018 yılının ilk meclisi için 2 Ocak Salı günü saat 18.30’da toplanacak. Belediye meclis salonundaki toplantıya Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlık yapacak. Meclis gündeminde 31 madde yer alacak. Gündem maddeleri tek tek okunarak meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. 

5 Aralık 2017 ve 8 Aralık 2017 tarihli meclis tutanağının okunup oylanmasıyla başlayacak olan toplantı başkanlıktan gelen önergelerin ve komisyondan gelen raporların görüşülmesiyle devam edecek. 

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER;
1-Çaltılıdere Mahallesi, 113 ada, 5 numaralı Aydın Girgin'e ait parsel üzerinde bulunan "3367 sayılı yasanın 14.maddesi gereğince 10 yıl takyitlidir" şerhinin kaldırılması talebinin görüşülmesi.
2-2018 yılında Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine oturum başına ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi ve yılı içinde olabilecek artışların yansıtılması hususlarının görüşülmesi.
3- Belediye Meclisinin 2018 yılında her ayın ilk haftasında yapılacak olan toplantı günü ve saati ile mutat toplantı yeri ve bir aylık tatil ayının belirlenmesi hususlarının görüşülmesi.
4-5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre Tam Zamanlı Çalışan Sözleşmeli Personelden 2018 yılında çalışması uygun görülen; Ziraat Mühendisi Bilal Özdemir, Avukat Bilge Nagehan Erkal, Makine Mühendisi Erdal Yıldırım, Şehir Plancısı Şeyma İşler (Öztürk), Tekniker Necati Lök, Mimar Esra Duran ve Elektrik Mühendisi Eren Erkal'a 2018 yılı için ödenecek aylık net ücretlerin belirlenmesi ve Peyzaj Mimarı olarak Mimar kadrosuna karşılık sözleşmeli çalıştırılan ve 01.01.2018 tarihinden itibaren Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli olarak çalışacak olan Tuğçe Gül Sarıcaoğlu'nun da 2018 yılı için aylık net ücretinin belirlenmesi ve yıl içindeki artışların yansıtılmasının görüşülmesi.
5-2018 yılında Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ve belediye internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması hususlarının görüşülmesi.
6- Belediye Başkan Yardımcısına 2018 yılı için ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ve yılı içinde olabilecek artışların aynen yansıtılması hususlarının görüşülmesi.
7-5620 Sayılı Kanun gereği; Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen Çevre Teknikeri Murat Gel'in 2018 yılı için (01.01.2018-31.12.2018) geçici iş pozisyonunda çalıştırılması ve vize cetvelinin onaylanması hususunun görüşülmesi.
8- Kazımdirik Mahallesi, 2080 numaralı 247,00 m2. parselde bulunan Sezayi Özkan ve Noman Özkan'a ait hisselerin Belediyeye ait uygun bir parsel ile takas yapılması talebinin görüşülmesi.
9- Güzelhisar Mahallesinde Kemal Novruzov tarafından arsa bedeli olarak Güzelhisar Köy Muhtarlığı'na 22.01.2003 tarihinde 1.500.00,TL.(eşi adına), 31.07.2003 tarihinde 650,00TL (kendi adına) yatırıldığı belirtilerek, değişen yasalarla Köylere ait taşınmaz mallar belediye devredildiği için yatırdığı bedellere karşılık kendisine arsaların verilmesi talebinin görüşülmesi
10- Hacıömerli Mahallesi 141 ada, 12 nolu parselin bedelinin tamamını ödeyen Muhsin Solmaz'a devrinin yapılması talebinin görüşülmesi.
11- Atatürk Mahallesi, 6536 numaralı Orhan Naci Yalçın'a ait parselin Belediyeye ait uygun bir parsel ile takas yapılması talebinin görüşülmesi.
12-Belediye memurlarından; Mimar Betin Gönenç, Mimar Hale İplikçi Çeviral, Teknisyen Erol Uzunoğlu, Mimar Ferhat Avcıoğlu, Şehir Plancısı Melis Topuz, Veteriner Rıfat Altınel, Mühendis Ozan Turan ve Zabıta Memuru Hüseyyin Binici'ye ait kadroların derecelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak hazırlanan (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanmasının görüşülmesi.
13-Denetim Komisyonunun Üye Sayısının belirlenmesi, Üyelerinin seçilmesi, Denetim komisyonu emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı ile ödenecek ücretlerin tespit edilmesi hususlarının görüşülmesi. (Gizli oy)
14- Kurtuluş Mahallesi, 299 sokağın ticari faaliyetlerin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla mevcut durumdaki ticari gelişmelerde göz önünde bulundurularak, 299 sokaktan cephe alan parsellerin zemin katlarının ticaret olarak yapılaşabilmesi için, 299 sokağın yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
15- Bozköy-Ovacık Mevkiinde, İzmir Elektrik Üretim Ltd.Şti'ne ait Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için gerekli olan soğutma suyunu alma yapısı ve bu yapıyı korumaya yönelik hazırlanan "Kıyı Yapıları (Soğutma Suyu Alma Yapıları)" amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Değişikliği Teklifine İlişkin Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Belediyemizce uygun görüş verilmesi hususunun görüşülmesi.
16-Tüpraş İzmir Rafinerisi sahasında mevcut boru hatlarının ve deniz platformunun Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca 18.03.2010 tarihinde onaylanan "Lpg ve Propan Boşaltma Tesisleri Deniz Platformu ve Transfer Hatları" amaçlı imar planına konu alanların ve Maliye Bakanlığı'nca kullanım izni verilen alanların dışında imal edildiği anlaşıldığından, mevcut durum dikkate alınarak yeniden düzenlenmek suretiyle hazırlanan "Lpg Propan Boşaltma Tesisleri Deniz Platformu" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planıve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Değişikliği Teklifine İlişkin Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Belediyemizce uygun görüş verilmesi hususunun görüşülmesi.
17-Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 05.1075 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu"na 921 numaralı parselin planlanmasına yönelik Kaya Madencilik End.Taah.Man.San.Tic. tarafından askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesi.
18-Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 05.1075 sayılı kararı ile onaylanan "Aliağa İlçesi, Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu "na 921, 942, 943, 990 numaralı parsellerin plan kararlarına yönelik askı süresi içinde Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nca yapılan itirazın görüşülmesi.
19- Zabıta Memurlarına 2018 yılında ödenecek olan aylık maktu mesai ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi
20-02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe istinaden Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'nce duyulan ihtiyaçtan dolayı (I) sayılı kadro ihdas cetvelinde belirtilen 5. dereceli 3 adet Zabıta memuru ile 6.dereceli 3 adet Zabıta Memuru kadrolarının ihdas edilmesinin görüşülmesi.
21-İzbelcom A.Ş'nin 27.12.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karara istinaden; hisse payımıza karşılık gelen sermaye arttırım tutarının ödenmesi talebinin görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;
1-Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yazısı ile; İlçemiz sınırlarında yapılan veya yapılması planlanan 1/1000 ölçekli imar planı/revizyon imar planı çalışmalarında, bölgenin enerji taleplerini karşılamak ve enerjinin verimli bir şekilde devamlılığını sağlamak amacıyla 100 m. yarıçapında elektrik şebekesi için gerekli olan trafo yerlerinin 5.00 m.x 8.00 m. Ebatlarında özelleştirme modeline göre işletme hakkının şirketlerinde olduğu belirtilmekte olup, tesislerinin ve yerlerinin mülkiyetinin ve her türlü işlemlerinin kamu vasfıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına olduğu dikkate alınarak tahsisinin sağlanması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
2-941 ada 1, 951 ada 1 ve 956 ada 1 numaralı parsellerin Belediyeye ait uygun parseller ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
3- Yalı Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan 3520 ve 3521 numaralı Nilgün Güzelel'e ait parsellerin, aynı bölgeden emsal taşınmazlarla takasının yapılması talebinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
4- Yalı Mahallesinde bulunan 19 Mayıs Caddesine cepheli parsellerin zemin katlarının ticaret olarak yapılaşabilmesi için, 19 Mayıs Caddesinin yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
5- Orhan Kutumangil'in dilekçesine istinaden; Belediye sınırları içerisinde kalan 469 ada, 4 parselde bulunan arsanın daha önce çizilen ticari akslarda bulunmadığından zemin katında ticari yapılaşma yapılamadığı, arsanın bulunduğu konum itibari ile ticari yapılaşmaya uygun olmasından dolayı ticari aksa alınması talebine ilişkin 241 ve 245 numaralı sokakların yol boyu ticaret aksı olarak bellirlenmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
6- Ege Gübre Sanayi A.Ş'nin dilekçesi ile talep edilen; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 05.06.2017 tarihinde onaylanan "Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük 1. ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunda planlanan Hayıtlı Deresi boyunca geçen akaryakıt boru hattının, 15 metrelik taşıt yoluna kadar olan kısmının kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin" onaylanması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
7- Mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait olan Yukarışakran (Yenişakran Mahallesi) İnönü Caddesi, 10 ada, 1 parselde bulunan (Belediye Düğün Salonu Altı) 11 nolu işyerinin 3 yıllık kira sözleşmesinin süresi 31.10.2017 tarihinde sona erdiğinden, İzmir PTT Başmüdürlüğü'nün yazısı ile" Yöre halkına hizmetlerinin seri ve sağlıklı bir şekilde yerinde verilebilmesini teminen Yenişakran Şubesinin hizmet verdiği işyerini yeniden bedelsiz yada aynı şartlarda kendilerine kiralanması" talebine istinaden, Yenişakran Mahallesi, 3133 sok. No: 1/A adresinde bulunan işyerinin PTT Müdürlüğü'ne kiralanmasının Komisyonlarca belirlenen şartlar dahilinde uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Plan-Bütçe Komisyonları raporlarının görüşülmesi.
8- Yeni Mahalle, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı alan üzerinde bulunan Remzi Çakır'a ait mesken ve kullandığı alana karşılık mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
9-Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu ve Bağımsız üyelerce yazılı olarak verilen ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verilen önerge gereği; 1989-2002 yıllarında İlçemizde Belediye Başkanlığı görevini yapmış olan Sayın Hakkı Ülkü'nün isminin İlçemiz Aşıklar Yoluna verilmesi talebinin oybirliği ile meclis gündeminden çıkarılmasına ilişkin Ad Belirleme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
10- Atatürk Mahallesinde mevcut ve tapunun 19K 4a pafta, 4963 parsel numarasında kayıtlı ve cami alanı olarak planlı arsaya yapılaşma şartlarına uygun olarak cami yapılması için parselin kamulaştırılması ve inşa edilmesine yönelik Belediye Başkanlığına borçlanma yetkisi verilmesi hususunun parselin kamulaştırılması için 3.593.966,98 TL borçlanma yetkisi verilmesi şeklinde oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. // EGE BASIN GRUBU

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ         www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ         www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ        www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ       www.yenisazan.com

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER           www.aliagahaber.com

ARASTA HABER           www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET              www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA         www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET             www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR             www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com 

Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.