• BIST 8486.96
  • Altın 1615.259
  • Dolar 27.4448
  • Euro 28.8712
  • İzmir 25 °C

Bü­yük­şe­hir’den Me­ne­men’e 500 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım

Bü­yük­şe­hir’den Me­ne­men’e 500 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tunç Soyer’in 30 il­çe­ye de adil hiz­met ve ya­tı­rım gö­tü­rül­me­si yö­nün­de­ki he­de­fi doğ­rul­tu­sun­da, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Me­ne­men’deki ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor.
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tunç Soyer’in 30 il­çe­ye de adil hiz­met ve ya­tı­rım gö­tü­rül­me­si yö­nün­de­ki he­de­fi doğ­rul­tu­sun­da, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Me­ne­men’deki ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor. 2019 yı­lın­dan bu yana Me­ne­men’e yak­la­şık 500 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım ya­pıl­dı. Acil ih­ti­yaç lis­te­siy­le ön­ce­lik ve­ri­len ma­hal­le­le­re Fen İşleri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, İZSU ve İZBE­TON başta olmak üzere tüm bi­rim­ler­ce hiz­met gö­tü­rül­dü.

İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ken­tin 30 il­çe­si­ne sos­yal, ada­let­li ve şef­faf be­le­di­ye­ci­lik il­ke­le­riy­le gö­tür­dü­ğü hiz­met­ler pan­de­mi, dep­rem, yan­gın, eko­no­mik kriz gibi ola­ğa­nüs­tü du­rum­la­ra rağ­men ara­lık­sız sür­dü­rül­dü. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tunç Soyer’in kent­te re­fa­hın hak­ka­ni­yet­li bö­lü­şül­me­si adına be­lir­le­di­ği yol ha­ri­ta­sı doğ­rul­tu­sun­da Me­ne­men’de alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı, yol, parke dü­zen­le­me­le­ri, beton yama iş­lem­le­ri ha­ya­ta ge­çi­ril­di.
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Fen İşleri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, İZSU ve İZBE­TON başta olmak üzere tüm bi­rim­le­riy­le il­çe­ye gö­tür­dü­ğü hiz­met ve ya­tı­rım­lar­la so­run­la­rı bir bir çö­zü­me ka­vuş­tur­du.

İçme suyu ve alt­ya­pı so­run­la­rı çö­zül­dü
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Gediz Şube Mü­dü­rü Ali Kemal Eli­taş, “İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ken­tin 30 il­çe­sin­de ayrım yap­mak­sı­zın ih­ti­yaç­la­rı olan böl­ge­le­rin acil ih­ti­yaç­la­rı­nı lis­te­le­ye­rek, ön­ce­lik­li hiz­met­le­ri prog­ra­ma ala­rak ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Me­ne­men’de kang­ren olan içme suyu alt­ya­pı­la­rı­nın ye­ni­len­me­si ge­re­ki­yor­du. Yah­şel­li, Emi­ra­lem, Vil­la­kent, Sey­rek, Belen böl­ge­si gibi yer­ler­de yıl­lar­dır so­run­lar vardı. Yah­şel­li ve Belen’de ku­ru­mu­muz kendi im­kan­la­rıy­la ya­pı­yı bi­tir­di. Şimdi sı­ra­da Vil­la­kent ve Sey­rek böl­ge­sin­de­ki ça­lış­ma­la­rı­mız var, ihale aşa­ma­sı­na geldi. De­va­mın­da da Emi­ra­lem böl­ge­sin­de de pro­je­le­ri ha­zır­la­nan ça­lış­ma­lar keşfe gön­de­ri­lecek. Böy­le­lik­le Me­ne­men’de içme su­yuy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yüzde 90 se­vi­ye­si­ne ta­şı­mış ola­ca­ğız. Me­ne­men mer­kez­de yıl­lar­dır yağ­mur suyu ve ka­na­li­zas­yon­la il­gi­li va­tan­daş­la­rın şi­ka­yet­le­ri vardı. Yıl­lar­dır çö­zü­le­me­yen bu so­run­da bu yıl iti­ba­riy­le İZSU’nun iha­le­si­ni ta­mam­la­ma­sıy­la bir­lik­te ekip­le­ri­miz ça­lış­ma­la­rı­nı büyük öl­çü­de bi­tir­di. Üst yapı kap­la­ma­la­rı­nı da Me­ne­men mer­kez, Ca­mi­ike­bir, Ulu­kent, Gazi Ma­hal­le­si, Ko­yun­de­re gibi nok­ta­la­rı da ta­mam­la­dık. Me­ne­men’de şu an iti­ba­riy­le işi­mi­zin yüzde 20’lik kısmı kaldı. Bu ya­pı­lan alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rıy­la bir­lik­te yağ­mur suyu ve kanal ay­rış­ma­sı ta­mam­lan­dık­tan sonra su bas­kın­la­rı, ka­na­li­zas­yon ko­ku­su gibi ciddi so­run­lar gi­de­ril­miş ola­cak” dedi.

“Me­ne­men’e 2019 yı­lın­dan iti­ba­ren 495 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım ya­pıl­dı”
Sos­yal proje ve hiz­met­ler gibi her alana iliş­kin ça­lış­ma­la­rın Baş­kan Soyer’in arka sı­ra­lar viz­yo­nuy­la ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği­ni vur­gu­la­yan Eli­taş, Me­ne­men öze­lin­de­ki ya­tı­rım­la­rın top­lam ma­li­ye­ti­ne de de­ğin­di. Eli­taş, “Sayın Baş­ka­nı­mı­zın Me­ne­men’e ba­kı­şı po­zi­tif. Me­ne­men’e dair ya­pı­la­bi­lecek ne varsa tüm ku­rum­la­rı­mı­za ta­li­mat ve­re­rek, Me­ne­men’i ön­ce­le­ye­rek hiz­met­le­ri­mi­zi en üst se­vi­ye­de sür­dür­me­ye gay­ret edi­yo­ruz. Ta­rım­da, sos­yal pro­je­ler­de, sos­yal hiz­met­ler­de, fi­zi­ki alt­ya­pı ve üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rın­da biz İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak Me­ne­men’in ta­lep­le­ri­ni im­kan­lar da­hi­lin­de çöz­me­ye gay­ret edi­yo­ruz. Ka­ra­or­man, Ala­ni­çi, Çaltı böl­ge­le­rin­de üre­tim yol­la­rı­nın sathi zemin ha­zır­lık­la­rı ya­pı­lı­yor. De­va­mın­da Bu­run­cuk, Tür­kel­li böl­ge­sin­de İZBE­TON ekip­le­ri­miz ova­lar­da yap­tı­ğı­mız ze­min­le­rin üzer­le­ri­ne sathi kap­la­ma­la­rı­na devam edi­yor. Yama ekip­le­ri­miz Emi­ra­lem’de, Kır­ma­hal­le’de, Ulu­kent’te ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor. Gazi Ma­hal­le­si’nde muh­ta­rı­mı­zın talep et­ti­ği alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı. Yıl­lar­dır atık su arıt­ma terfi is­tas­yo­nun böl­ge­ye ya­rat­tı­ğı so­ru­nu da geç­ti­ği­miz gün­ler­de İZSU’nun yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la son­lan­dır­mış olduk. Biz Me­ne­men’de aşkla ça­lış­ma­ya devam edi­yo­ruz. Sayın Baş­ka­nı­mı­zın ön­der­li­ğin­de tüm ku­rum­la­rı­mız ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ça­lı­şı­yor. Me­ne­men­li yurt­taş­la­rı­mız­dan gelen her talep ön­ce­lik sı­ra­sı­na göre ku­ru­mu­mu­zun im­kan­la­rı da­hi­lin­de ya­pıl­ma­ya gay­ret edi­li­yor. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz 2019 yı­lın­dan bu­gü­ne kadar Me­ne­men il­çe­mi­ze 495 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım yap­mış­tır. Ça­lış­ma­la­rı­mız tam hı­zıy­la devam edi­yor, ya­tı­rım­la­rı­mız sü­rü­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Mer­kez­de 18 buçuk mil­yon­luk ihale
İZSU’nun ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin bil­gi­ler veren Gediz Böl­ge­si Tek­nik Şube Mü­dü­rü Emre Tür­ker, “Me­ne­men’imi­zin en büyük sı­kın­tı­la­rın­dan biri olan yağ­mur suyu ve kanal prob­le­mi için Tunç Baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tıy­la mer­kez ve çevre ma­hal­le­ler­de 18 buçuk mil­yon li­ra­lık bir iha­le­ye çık­tık. Bu iha­le­de Mer­mer­li, Ca­mi­ike­bir, Esat­pa­şa ve Ka­sım­pa­şa ma­hal­le­le­rin­de 2 ki­lo­met­re­ye yakın ka­na­li­zas­yon hattı ve bin met­re­ye yakın yağ­mur suyu hattı dö­şe­dik. Bu ima­lat­lar son­ra­sın­da üst kap­la­ma­la­rı­nı da ya­pı­yo­ruz. Bu­gü­ne kadar ya­şa­nan sı­kın­tı çö­zül­me­miş­ti. Ancak bu yap­tı­ğı­mız 18 buçuk mil­yon li­ra­lık ihale bun­dan son­ra­ki dö­nem­ler­de özel­lik­le Ku­yum­cu­lar Çar­şı­sı de­di­ği­miz, Ca­mi­ike­bir, Mer­mer­li ma­hal­le­le­rin­de yoğun ya­ğış­lar­da ya­şa­nan yağ­mur suyu bas­kın­la­rı, kanal taş­ma­la­rı ve bunun gibi bir­çok so­ru­nun, koku prob­le­mi­nin önüne ge­çecek. Va­tan­da­şı­mı­zın daha iyi hiz­met al­ma­sı için bu ça­lış­ma­yı kısa sü­re­de ta­mam­la­ya­ca­ğız. İha­le­mi­zin yüzde 48 gibi ya­rı­ya yakın kıs­mı­nı 4-5 aylık bir sü­re­de ta­mam­la­dık. Kalan kıs­mı­nı da sü­rat­li bir şe­kil­de ta­mam­la­yıp Me­ne­men’ e en iyi hiz­me­ti ver­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız” dedi.

Yal­nız­ca 2 ma­hal­le­ye 50 mil­yon TL’lik ya­tı­rım
Kır­sal­da­ki fa­ali­yet­le­re ayrı bir pa­ran­tez de açan Tür­ker, “Yah­şel­li Ma­hal­le­si’nde 4 bin 500 metre alt­ya­pı ye­ni­le­me ça­lış­ma­mız oldu su hat­la­rıy­la il­gi­li. Ça­lış­ma­mız bitti ve sayaç na­kil­le­ri ya­pı­lı­yor. Belen Ma­hal­le­si’nde 4 ki­lo­met­re, Gazi Ma­hal­le­si’nde ve diğer ma­hal­le­ler­de ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­mız oldu. Köy­ler­de ça­lış­ma­la­rı­mız devam edecek. Emi­ra­lem, Vil­la­kent, Sey­rek böl­ge­le­rin­de ça­lış­ma­la­rı­mız var. Vil­la­kent ve Sey­rek’te ça­lış­ma­la­rı­mı­zın ihale aşa­ma­la­rı ta­mam­lan­dı. Ya­kın­da ihale ta­ri­hi de belli ola­cak ve o böl­ge­de alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı hız­lan­dı­ğın­da va­tan­da­şı­mı­zın çek­ti­ği sı­kın­tı­la­rın da önüne ge­çil­miş ola­cak. Vil­la­kent ve Sey­rek böl­ge­sin­de yak­la­şık 50 mil­yon li­ra­lık bir ma­li­yet ola­cak. Ama Yah­şel­li ve Belen’de ta­ma­men ku­ru­mun kendi kay­nak­la­rı ve ekip­le­riy­le ya­pıl­mış ça­lış­ma­lar ola­cak” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“Mü­te­ah­hit gir­me­den İZSU’nun ça­ba­la­rıy­la ba­şar­dık”
Ma­hal­le­sin­de­ki so­run­la­rı­nın sü­reç­te gi­de­ril­di­ği­ni ifade eden Yah­şel­li Ma­hal­le Muh­ta­rı Ali Uyar, “Tunç Baş­ka­nı­mın za­ma­nın­da dere te­miz­lik­le­ri oldu, ka­na­li­zas­yon de­re­ye, açığa akı­yor­du. Çok acil pro­je­si çıktı. Şu an mer­kez­de kanal pro­jem bitti. De­re­le­re pis­lik ak­mı­yor. De­re­ler­de­ki ko­ku­muz­dan kur­tul­duk. Tunç Baş­ka­nı­ma te­şek­kür edi­yo­rum. Temiz su­yu­mu­zun da ye­ni­len­me­si­ni is­te­dik. İZSU’daki yet­ki­li­le­rin kendi ça­ba­la­rıy­la, mü­te­ah­hit gir­me­den ba­şar­dık. Temiz su alt­ya­pım da şu an bitti. Kanal bitti, temiz su bitti” dedi.

“Bü­yük­şe­hir’den al­dı­ğım hiz­me­ti hiç­bir yer­den al­ma­dım”
Üst ya­pı­da bo­zuk­luk­la­rın ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Muh­tar Uyar, İZSU’nun kendi so­rum­lu­luk alan­la­rın­da­ki sıcak as­falt ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Sı­kın­tı olan kı­sım­la­rın ise İzmir Va­li­li­ği Ya­tı­rım İzleme ve Ko­or­di­nas­yon Baş­kan­lı­ğı (YİKOB) ta­ra­fın­dan prog­ra­ma alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Uyar, “Ben Bü­yük­şe­hir’den al­dı­ğım hiz­me­ti hiç­bir yer­den al­ma­dım. Alt­ya­pım için Tunç Baş­ka­nı­ma te­şek­kür edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

“Ke­çi­le­rin dahi yü­rü­mek­te zor­lan­dı­ğı parke taş­la­rı vardı”
Ma­hal­le­si­ne gelen hiz­met­ler için ko­nu­şan Ko­yun­de­re Gazi Ma­hal­le Muh­ta­rı Kadri Kahya, “Bu­ra­da ke­çi­le­rin dahi yü­rü­me­ye zor­lan­dı­ğı parke taş­la­rı vardı. Tunç Baş­ka­nım sağ olsun onu söktü. Sıcak as­falt dö­şe­ni­yor, 27 gün oldu. Baş­ka­nı­mı­zın de­di­ği gibi ilk önce arka so­kak­lar­dan aşkla baş­lı­yor hiz­met. Arka so­kak­lar­dan Ko­yun­de­re’nin içine bu iş gi­decek diye ina­nı­yo­rum. Baş­ka­nı­ma bu hiz­met­ler­den do­la­yı çok te­şek­kür edi­yo­rum. Çok büyük bir hiz­met. ESHOT şo­för­le­ri her gün isyan edi­yor­du. Tunç Baş­ka­nım önce arka so­kak­lar de­miş­ti ve hiz­me­te arka so­kak­lar­dan baş­la­dı. Su yu­ka­rı­dan aşa­ğı­ya doğru akı­yor. Tunç Baş­ka­nım söz verdi, ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. Ona bin­ler­ce te­şek­kür edi­yo­rum. Aşa­ğı­da 2 sokak var. Onlar da bi­ter­se Ko­yun­de­re her­hal­de Paris olur. Ona son­suz te­şek­kür­ler edi­yo­rum” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

“Şim­di­ye kadar bütün ta­lep­le­rim kar­şı­lan­dı”
Yağ­mur suyu hat­tı­nın ol­ma­ma­sın­dan do­la­yı böl­ge­sin­de ya­şa­nan sı­kın­tı­yı dile ge­ti­ren Esat­pa­şa Ma­hal­le Muh­ta­rı Ercan De­li­baş, “Me­ne­men’deki lise yo­lun­da yağ­mur suyu hat­tı­nın ol­ma­ma­sı ciddi sı­kın­tıy­dı. Çö­kün­tü­ler, taş­ma­lar olu­yor­du. Ben sü­rek­li İZSU ile bağ­lan­tı­ya geç­miş­tim. Yağ­mur suyu pro­je­si­nin ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­tik. Ko­ku­nun da ol­du­ğu­nu, çevre es­na­fı­nın şi­ka­yet et­ti­ği­ni söy­le­dik. Ken­dim de gö­rü­yor­dum. Tunç Baş­kan ta­li­mat verdi ve ça­lış­ma­lar hız ka­zan­dı. Bu­ra­sı önem­li bir bölge. Ben yeni muh­ta­rım, bu dönem ka­zan­dım. Şim­di­ye kadar bütün ta­lep­le­rim kar­şı­lan­dı. Bu­ra­da­ki ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız da iyi, el­le­rin­den gelen her şeyi ya­pı­yor­lar. Ma­hal­le­li­nin geri dö­nüş­le­ri de iyi” dedi.

“Me­ne­men’deki hiz­met­le­ri­miz devam edecek”
İZBE­TON’un ya­tı­rım­la­rı­na iliş­kin ko­nu­şan As­falt Uy­gu­la­ma Şefi Baran Ay­de­mir ise, “İZBE­TON ola­rak 2019-2022 yıl­la­rı ara­sın­da Me­ne­men’de as­falt serim, sathi kap­la­ma ve yama ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­mış­tır. Bu ça­lış­ma­lar­da bin 600 nok­ta­da as­falt yama, alt­ya­pı kurum ka­zı­la­rı­nın son­ra­sın­da 80 bin met­re­ka­re tran­şe ta­mi­rat ça­lış­ma­sı, top­lam­da 100 bin ton as­falt yama ça­lış­ma­sı ya­pıl­mış­tır. As­falt serim ima­la­tı ola­rak 115 bin ton, yak­la­şık 80 ki­lo­met­re uzun­luk­ta yol ça­lış­ma­sı, sathi kap­la­ma ima­la­tı ola­rak 1 mil­yon met­re­ka­re, yak­la­şık 200 ki­lo­met­re uzun­luk­ta üre­tim ve ula­şım yolu ça­lış­ma­sı ya­pıl­mış­tır. İZBE­TON ve İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak Me­ne­men’de hiz­met­le­ri­miz devam ede­cek­tir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Sa­de­ce in­şa­at ma­li­ye­ti 41 mil­yon TL
Me­ne­men’de İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan geçen 3 yılda 102 bin 883 ton as­falt se­ri­mi, 69 bin 436 ton as­falt ya­ma­sı, 893 bin 937 met­re­ka­re sathi kap­la­ma ya­pıl­dı. 2022 yılı için­de ise 9 bin 317 ton as­falt se­ri­mi, 21 bin 661 ton as­falt yama, 81 bin met­re­ka­re sathi kap­la­ma ger­çek­leş­ti. Bu sü­reç­te ham yol­la­ra 42 bin 553 ki­lo­met­re parke dö­şen­di. Sa­de­ce in­şa­at iş­le­ri ma­li­ye­ti 41,5 mil­yon li­ra­ya ulaş­tı. 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78