• BIST 8513.54
  • Altın 1612.476
  • Dolar 27.5375
  • Euro 28.7661
  • İzmir 20 °C

İzmir afet­le­re ha­zır­lık­lı ola­cak

İzmir afet­le­re ha­zır­lık­lı ola­cak
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ken­tin olası afet­ler­den en az ha­sar­la et­ki­len­me­si ve gü­ven­li ya­pı­laş­ma­ya uygun alan­la­rın be­lir­len­me­si için baş­lat­tı­ğı dep­rem araş­tır­ma­la­rı ve risk azalt­ma pro­je­le­ri sü­rü­yor.
Tür­ki­ye’nin en kap­sam­lı dep­rem araş­tır­ma­la­rı ve risk azalt­ma pro­je­le­ri­ni baş­la­tan İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, fay­la­rın in­ce­len­di­ği dep­rem­sel­lik ve yapı en­van­te­ri ça­lış­ma­la­rıy­la be­ra­ber zemin araş­tır­ma­sı­nı da sür­dü­rü­yor. Baş­kan Tunç Soyer, Bor­no­va Ovası ve çev­re­si­nin zemin özel­lik­le­ri­ni be­lir­le­mek için yü­rü­tü­len son­daj ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­di. Soyer, “Ça­lış­ma­lar, bu şeh­rin ge­lecek ya­pı­lan­ma­sı­nın yanı sıra Tür­ki­ye’ye ışık tu­ta­cak so­nuç­lar or­ta­ya çı­ka­ra­cak” dedi.

İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ken­tin olası afet­ler­den en az ha­sar­la et­ki­len­me­si ve gü­ven­li ya­pı­laş­ma­ya uygun alan­la­rın be­lir­len­me­si için baş­lat­tı­ğı dep­rem araş­tır­ma­la­rı ve risk azalt­ma pro­je­le­ri sü­rü­yor. Ka­ra­da ve de­niz­de fay­la­rın in­ce­len­di­ği dep­rem­sel­lik araş­tır­ma­sı ve yapı en­van­te­ri ça­lış­ma­sı sü­rer­ken, Bor­no­va’dan baş­la­tı­lan zemin araş­tır­ma­sı da hızla devam edi­yor.
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tunç Soyer, zemin ya­pı­sı ile zemin dav­ra­nış özel­lik­le­ri­nin mo­del­len­me­si için yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di. Bor­no­va Kazım Dirik Ma­hal­le­si’nde yü­rü­tü­len son­daj ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bilgi alan Baş­kan Soyer, “Bor­no­va Ovası ve çev­re­si­nin zemin özel­lik­le­ri­ni be­lir­le­mek için sür­dü­rü­len ça­lış­ma­lar he­ye­can ve­ri­ci. Tüm bu ça­lış­ma­la­rın so­nun­da Tür­ki­ye’ye örnek bir uy­gu­la­ma, bir model çı­ka­cak. Bu­ra­da yak­la­şık 300 met­re­ye inen bir son­daj ya­pı­lı­yor. Bu son­daj­lar sı­vı­laş­ma­nın, dep­re­min nasıl et­ki­ler ya­rat­tı­ğı­nı ve bölge açı­sın­dan nasıl so­nuç­lar oluş­tu­ra­ca­ğı­nı an­la­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak. Böy­le­ce şehir plan­la­ma­sı için çok de­ğer­li bil­gi­le­re eriş­miş ola­ca­ğız. Ve nasıl bir ya­pı­laş­ma ile kent inşa edi­le­bi­lir, ne­re­ler­de ya­pı­laş­ma­ya devam edi­le­bi­lir, ne­re­ler­den ka­çın­mak lazım, bun­lar bi­lim­sel ve­ri­le­re da­ya­lı ola­rak be­lir­le­necek” dedi.

“Bize de gurur duy­mak ka­lı­yor”
Pro­je­de yer ala­rak emek ve­ren­le­re te­şek­kür eden Baş­kan Soyer, “Şu anda yüzde 70’i ta­mam­la­nan pro­je­yi ba­şa­rı ile so­nuç­lan­dı­ra­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Böy­le­ce sa­de­ce bizim için değil Tür­ki­ye için son de­re­ce kıy­met­li bir ça­lış­ma­yı ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Bu şeh­rin ge­lecek ya­pı­lan­ma­sı­na ve Tür­ki­ye’ye ışık tu­ta­cak so­nuç­lar or­ta­ya çı­ka­cak. Bize de gurur duy­mak ka­lı­yor” diye ko­nuş­tu.

“Tür­ki­ye’de ya­pı­lan ilk ça­lış­ma”
ODTÜ Je­olo­ji Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Tamer Topal da çok önem­li ve büyük bir ça­lış­ma diye ni­te­len­dir­di­ği proje için Baş­kan Tunç Soyer’e te­şek­kür etti. Ça­lış­ma­nın ma­li­yet­li ol­du­ğu­na dik­kat çeken Tamer Topal, “Proje kap­sa­mın­da yüz­ler­ce, bin­ler­ce örnek alı­nı­yor. Bun­lar de­ne­ye tabi tu­tu­lu­yor. Ku­yu­la­rın içe­ri­sin­de de deney ya­pı­lı­yor. Çıkan ör­nek­ler de­tay­lı ola­rak ta­nım­la­nı­yor. Bor­no­va ba­se­ni­ni çok de­tay­lı ça­lı­şı­yo­ruz. Bir dep­rem ol­du­ğun­da bu ba­se­nin fark­lı ke­sim­le­ri nasıl dav­ra­nır, bunu de­tay­lı şe­kil­de in­ce­li­yo­ruz. Bu, Tür­ki­ye’de ya­pı­lan ilk ça­lış­ma ola­cak” dedi.

“İzmir bir çok doğal afete di­renç­li hale ge­lecek”
Proje ko­or­di­na­tö­rü ODTÜ Je­olo­ji Mü­hen­dis­li­ği Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Erdin Boz­kurt ise “Pro­je­nin içe­ri­sin­de 10 tane iş pa­ke­ti var. Dep­re­mi her yönü ile ele alan, örnek teş­kil eden bir proje. Bor­no­va ça­na­ğı ola­rak bi­li­nen bu alan­da ze­mi­nin bir dep­rem es­na­sın­da nasıl dav­ra­na­ca­ğı çok önem­li. 6 Şubat dep­re­min­de ya­şa­nan ör­nek­ler­den de yola çık­tı­ğı­mız­da ze­mi­nin özel­lik­le­ri­nin ve onun üze­rin­de­ki yapı sto­ku­nun ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu, dep­re­min neden bir fe­la­ke­te, afete dö­nüş­tü­ğü­nü öğ­ren­dik. İzmir’in sa­de­ce dep­re­me değil doğa kö­ken­li diğer afet­le­re de di­renç­li hale ge­le­bil­me­si için ya­pı­lan bu ça­lış­ma çok kıy­met­li. Ön­ce­lik­le akıl ve bi­lim­le yola çık­tık. Yine akıl ve bi­lim­le yo­lu­mu­za devam edi­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

“Tür­ki­ye’nin ge­ne­lin­de ar­tı­rıl­ma­lı”
Ça­nak­ka­le On­se­kiz Mart Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi Je­ofi­zik Mü­hen­di­si Prof. Dr. Aydın Bü­yük­sa­raç da Bor­no­va’da zemin ko­şul­la­rı­nın ol­duk­ça kötü ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye’de dep­rem yö­net­me­lik­le­ri ol­duk­ça ge­liş­miş. Fakat bu yö­net­me­lik­le­rin ta­ma­mı şeh­rin ya da yer­le­şim yer­le­ri­nin ilk 30 met­re­si­ni ta­nım­lı­yor. Oysa havza bazlı yer­le­şim­ler­de daha de­ri­ne doğru inil­me­si ge­re­ki­yor. Bu ça­lış­ma­nın te­me­li veya en önem­li özel­li­ği hav­za­nın bir bütün ola­rak ele alın­ma­sı­na da­ya­nı­yor. 200 met­re­ka­re­lik alan­lar içe­ri­sin­de yoğun, sis­mik, mik­rog­ra­vi­te öl­çüm­le­ri ya­pı­lı­yor. Her bi­rin­de son­daj ya­pı­lı­yor. Böy­le­ce hav­za­yı bir bütün ola­rak ele alıp mo­del­le­me­si­ni ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Çünkü dep­rem derin kö­ken­li bir et­ki­dir ve ilk 30 met­re­den, özel­lik­le gev­şek ze­min­ler­de elde edi­len so­nuç­lar, hav­za­yı tem­sil etmez. Bu tür ça­lış­ma­la­rın Tür­ki­ye’nin ge­ne­lin­de ar­tı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Örnek ola­cak ni­te­lik­te bir ça­lış­ma. Muh­te­me­len bun­dan son­ra­ki yö­net­me­lik­le­re de havza bazlı ça­lış­ma­lar şek­lin­de yan­sı­ya­cak. İzmir’in bu ko­nu­da ön­cü­lük yap­ma­sı son de­re­ce önem­li” dedi.

Kent mer­ke­zi 4 etap ha­lin­de bi­ti­ri­lecek
Zemin araş­tır­ma­sı kap­sa­mın­da Bor­no­va’da şu ana kadar 10 je­otek­nik amaç­lı derin son­daj ku­yu­su açıl­dı. 7 ayrı böl­ge­de daha ben­ze­ri amaç­lı son­daj ku­yu­su açıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı­ğın­da il­çe­de­ki her türlü afet teh­li­ke ve riski göz önüne alı­na­rak yer­le­şi­me uy­gun­lu­ğu de­ğer­len­di­ri­lecek.
Proje kap­sa­mın­da Bor­no­va Ba­se­ni ola­rak ta­rif­le­nen Bay­rak­lı, Bor­no­va ve Konak sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de top­lam 12 bin hek­tar­lık alan­da mik­ro­böl­ge­le­me etüt ça­lış­ma­sı ta­mam­la­na­cak. Kent mer­ke­zi 4 etap ha­lin­de bi­ti­ri­lecek. Bor­no­va Ba­se­ni­nin ar­dın­dan Kar­şı­ya­ka-Çiğ­li, Bal­ço­va-Nar­lı­de­re-Gü­zel­bah­çe ve Ka­ra­bağ­lar-Bu­ca–Ga­zi­emir’de mik­ro­böl­ge­le­me etüt­le­rin ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78