• BIST 10676.65
  • Altın 2415.177
  • Dolar 32.2053
  • Euro 34.9443
  • İzmir 21 °C

Baş­kan Oran Eryth­rai kazı ça­lış­ma­la­rı­nı gezdi

Baş­kan Oran Eryth­rai kazı ça­lış­ma­la­rı­nı gezdi
Çeşme Be­le­di­ye Baş­ka­nı M. Ekrem Oran, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Dil ve Ta­rih-Coğ­raf­ya Fa­kül­te­si Es­ki­çağ Ta­ri­hi Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi ve Eryth­rai Ka­zı­la­rı Baş­ka­nı Doç. Dr. Ayşe Gül Aka­lın Orbay’ı ve Eryth­rai kazı eki­bi­ni zi­ya­r

Çeşme Be­le­di­ye Baş­ka­nı M. Ekrem Oran, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Dil ve Ta­rih-Coğ­raf­ya Fa­kül­te­si Es­ki­çağ Ta­ri­hi Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi ve Eryth­rai Ka­zı­la­rı Baş­ka­nı Doç. Dr. Ayşe Gül Aka­lın Orbay’ı ve Eryth­rai kazı eki­bi­ni zi­ya­ret ede­rek, Eryth­rai, ça­lış­ma­lar ve pro­je­ler hak­kın­da bilgi aldı. Çeşme’nin tu­rizm­le bir­lik­te ta­ri­hi ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri ön plana çı­ka­rı­la­rak anıl­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Oran, “Il­dı­rı ta­ri­hi ve kül­tü­rü ile çok özel bir böl­ge­miz, bu coğ­raf­ya­da ya­şa­mış ve halen ya­şa­yan in­san­la­rı, ya­rat­tık­la­rı kül­tü­rel de­ğer­le­rin, ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı eser­ler ve kül­tür var­lık­la­rı­nın bizim için önemi çok büyük. Eryth­rai'ın köy­lü­süy­le bir­lik­te ya­şat­mak is­ti­yo­ruz. Ama­cı­mız, Il­dı­rı'dan in­san­la­rı yok edip, ölü bir alan al­tın­da kazı yap­mak değil. Üze­rin­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın da rol ala­ca­ğı “kül­tü­rel tu­rizm mo­de­li” ya­rat­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Eryth­rai’yi bu­ra­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı des­tek­le­yip ha­zır­lan­mış olan pro­je­le­ri ger­çek­leş­tir­di­ği­miz­de bu kül­tü­rel değer ko­ru­na­rak hem ne­sil­den ne­si­le ak­ta­rı­la­cak hem de bu tarih ve coğ­raf­ya­yı ta­nı­ma­ya yur­ti­çi ve yurt dı­şın­dan şüp­he­siz bir­çok zi­ya­ret­çi ge­le­cek­tir” dedi.Il­dı­rı-Eryth­rai’da kazı eki­bi­ni zi­ya­ret eden Çeşme Be­le­di­ye Baş­ka­nı M. Ekrem Oran, Kazı Baş­ka­nı Doç. Dr. Aka­lın Orbay’dan Eryth­rai’ın ta­ri­hi önemi, daha önce ya­pı­lan kazı ça­lış­ma­la­rı ve so­nuç­la­rı, Eryth­rai’ın tu­rizm po­tan­si­ye­li, Eryth­rai’da kendi di­na­mik­le­ri­ne özgü bir tu­rizm mo­de­li ya­rat­ma ama­cıy­la ta­sar­lan­mış pro­je­ler, üze­rin­de mo­dern yer­le­şi­min sür­dü­ğü sitin hali ha­zır­da­ki so­run­la­rı ve kazı ça­lış­ma­la­rı­nın ih­ti­yaç duy­du­ğu fi­nan­sal des­tek ko­nu­sun­da ha­zır­lan­mış bil­gi­len­dir­me su­num­la­rı­nı din­le­di.Çeşme Kül­tür Tu­riz­mi­nin Po­tan­si­yel Kay­na­ğı; Il­dı­rı!

Il­dı­rı’nın Çeşme ta­ri­hi­nin do­la­yı­sıy­la böl­ge­de­ki kül­tür tu­riz­mi­nin de göz­be­be­ği ol­du­ğu­na vurgu yapan Baş­kan Oran, “Il­dı­rı yani Eryth­rai sa­de­ce Çeşme için değil Ege uy­gar­lık ta­ri­hin­de çok adı geçen önem­li bir mer­ke­zi­miz, 1. ve 2. de­re­ce ar­ke­olo­jik sit sta­tü­le­ri­ne sahip ol­du­ğu için de Çeşme il­çe­miz­de eli­miz­de büyük öl­çü­de ko­ru­na­rak kal­mış tek yer. Son se­ne­ler­de ta­ri­hi ve doğal gü­zel­lik­le­riy­le keş­fe­di­len bu küçük kon­sept köyün, dü­zen­le­nen küçük kül­tür fes­ti­va­li ve köyün ha­nım­la­rı­nın üre­ti­ci pa­za­rıy­la büyük ilgi gör­dü­ğü­ne şahit olu­yo­ruz. Biz bu po­tan­si­yel­le­ri doğru şe­kil­de plan­la­yıp des­tek­le­ye­rek Il­dı­rı’yı ko­ru­mak ve kont­rol­lü ge­liş­tir­mek ama­cın­da­yız. Eryth­rai'ın köy­lü­süy­le bir­lik­te ya­şat­mak is­ti­yo­ruz. Ama­cı­mız, Il­dı­rı'dan in­san­la­rı yok edip, ölü bir alan al­tın­da kazı yap­mak değil. Üze­rin­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın da rol ala­ca­ğı “kül­tü­rel tu­rizm mo­de­li” ya­rat­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Böy­le­ce Çeşme tu­riz­mi­ne en doğal ha­liy­le bel­de­miz ka­zan­dı­rı­la­bi­le­cek­tir” diye ko­nuş­tu.Ka­dın­la­rı­mı­zı üre­ti­me ka­zan­dır­ma­yı amaç­lı­yo­ruz

Baş­kan Oran, “Kazı eki­bi­nin halk­la baş­lat­tı­ğı ve ta­sar­la­dı­ğı aka­de­mik pro­je­le­rin, pra­tik­te uy­gu­lan­ma­sı için an­la­şı­lıp des­tek­len­me­si ve bü­yü­tül­me­si ge­re­ki­yor. Ör­ne­ğin Köy ha­nım­la­rıy­la baş­la­tıl­mış üre­tim ça­lış­ma­la­rın­da mü­te­va­zi çapta ev üre­ti­mi yi­ye­cek­ler ek­mek­ler, el iş­le­ri yer al­mak­ta yine aynı kap­sam­da Kazı eki­bi­nin öne­ri­le­ri ve Kay­ma­kam­lı­ğın gi­ri­şi­miy­le Halk eği­tim mer­ke­zi­nin bu­ra­da se­ra­mik kursu aç­ma­sı sağ­lan­mış ve Il­dı­rı­lı ha­nım­lar da çok ilgi gös­ter­miş­ler. Kazı Baş­kan­lı­ğı­mız zaten antik çağ­dan beri se­ra­mik ve mo­za­ik üre­ti­miy­le ün­len­miş bu mer­kez­de bu za­na­at­la­rın halka öğ­re­ti­lip tek­rar gün­de­me ge­ti­ril­me­si­nin öne­min­den bah­set­ti, eğer bu alan­lar­da bu eği­tim plan­lı bir şe­kil­de ya­pı­lır­sa hem Il­dı­rı­lı ha­nım­lar mes­lek sa­hi­bi uzman iş gücü ha­li­ne gelir hem de Il­dı­rı için yeni bir üre­tim- ka­zanç sek­tö­rü ku­ru­lur. Se­ne­ler­dir sı­nır­lı ola­nak­lar­la, bu­ra­da­ki bir­çok de­ğiş­ke­nin den­ge­le­ri­ni de göz önün­de tutup ar­ke­olo­jik araş­tır­ma ve kazı ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­me­ye ça­lı­şan Doç. Dr. Ayşe Gül Aka­lın Orbay ve eki­bi­ne çok te­şek­kür ede­rim, yer­le­şi­min so­run­la­rı ko­nu­sun­da ortak ça­lı­şıp eli­miz­den gelen des­te­ği ve ola­nak­la­rı sağ­la­ya­rak eki­bi­mi­zin bu yolda daha etkin ça­lı­şa­bil­me­si­ni amaç­lı­yo­ruz ” dedi.Tarım, se­ra­mik ve mo­za­ik okulu

Baş­kan Oran, İzmir Yük­sek Tek­no­lo­ji Ens­ti­tü­sü Mi­mar­lık ve Şe­hir­ci­lik Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­le­ri­nin Kazı eki­biy­le ortak yü­rüt­tük­le­ri gö­nül­lü ça­lış­ma­lar so­nu­cu ge­liş­ti­ri­len “ Antik Eryth­rai’la Ya­şa­yan Köy Il­dı­rı” Pro­je­si­nin ay­rın­tı­la­rı­nı din­le­ye­rek, fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du. Kazı Baş­ka­nı Dr. Aka­lın Orbay bu kap­sam­da­ki pro­je­le­ri­nin dün­ya­da Il­dı­rı’daki gibi kül­tü­rel sü­rek­li­li­ği olan önem­li mer­kez­ler­de uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nan “Kül­tür tu­riz­mi” do­la­yı­sıy­la “tarih ve ar­ke­olo­ji çı­kış­lı kır­sal kal­kın­ma pro­je­le­ri” ol­du­ğu­na, böyle bir mo­de­lin Çeşme ve Il­dı­rı kül­tür ve tu­riz­mi için de uy­gu­la­na­bi­le­ce­ği­ne ancak tüm ça­lış­ma­la­rı­nın te­ori­de kal­dı­ğı­nı, far­kın­da­lık, ye­ter­li des­tek ve fark­lı pay­daş­la­rın or­ga­ni­zas­yo­nuy­la uy­gu­la­ma­ya ge­çi­ri­le­bi­le­ce­ği­ne vurgu yaptı. Söz ko­nu­su pro­je­ler aka­de­mi, ba­kan­lık ve yö­ne­tim­ler or­tak­lı­ğın­da ge­liş­ti­ri­lip sür­dü­rü­le­bi­li­nir­se, Çeşme kim­li­ğin­de ka­lı­cı, köklü çö­zü­me da­ya­nan bir kül­tür tu­riz­mi ve ye­re­le özgü kal­kın­ma mo­de­li ola­rak örnek ola­ca­ğı ve Il­dı­rı hal­kı­nın so­run­la­rı­nı da çö­ze­ce­ği dü­şün­ce­sin­de ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.Doç. Dr. Orbay on iki ion şeh­rin­den biri slo­ga­nıy­la Çeşme’de gün­dem­de olan Eryth­rai’a Ep­he­sos ör­ne­ğiy­le kı­yas­la­nıp aynı bek­len­ti­ler­le yak­la­şıl­dı­ğı­nı oysa yüz on yıl­dır ka­zıl­mış bu İon şehri gibi Il­dı­rı’da boş bir antik şehre sahip ol­ma­dık­la­rı­nı çünkü üze­rin­de antik dö­nem­den gü­nü­mü­ze değin sü­re­ge­len bir yaşam bu­lun­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak hem fi­zik­sel hem de kül­tü­rel an­lam­da sü­rek­li­lik- ke­sin­ti ve de­ği­şim­ler ya­şan­dı­ğı­nı an­lat­tı.Baş­kan Oran’a te­şek­kür

Baş­kan Oran’a kent­te­ki tüm antik ka­lın­tı­la­rı ve Eryth­rai ka­lın­tı­la­rı­nı gez­di­re­rek, ara­zi­de ile­ri­ki dö­nem­ler­de ger­çek­leş­tir­me­yi dü­şün­dük­le­ri kazı ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi veren Doç. Dr. Orbay,Il­dı­rı-Eryth­rai ka­zı­sı­nın ne­sil­ler bo­yun­ca sü­re­ce­ği­ni,bu yö­nüy­le de zaten her­kes için il­ginç olan ar­ke­olo­ji ça­lış­ma­la­rı­nın bu­ra­da­ki tu­riz­min sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­nin bir par­ça­sı ola­ca­ğı­nın al­tı­nı çizdi. Gün so­nun­da Kazı Baş­ka­nı Dr. Aka­lın Orbay tüm gü­nü­nü ayı­rıp , ça­lış­ma­la­ra sa­mi­mi­yet­le ilgi gös­ter­di­ği ve katkı söz­le­ri için Baş­kan Oran’a te­şek­kür etti.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78