• BIST 11064.85
  • Altın 2559.282
  • Dolar 33.0331
  • Euro 35.9507
  • İzmir 29 °C

Pet­rol-İş, TÜP­RAŞ’taki Toplu Söz­leş­me Ey­lem­le­ri­ne Devam Edi­yor

Pet­rol-İş, TÜP­RAŞ’taki Toplu Söz­leş­me Ey­lem­le­ri­ne Devam Edi­yor
Tüp­raş ile Pet­rol-İş Sen­di­ka­sı ara­sın­da TİS sü­re­cin­de devam eden an­laş­maz­lık­lar se­be­biy­le Pet­rol-İş Ali­ağa şu­be­si, Ali­ağa’da sü­re­ce iliş­kin Tüp­raş önün­de açık­la­ma yaptı.

Pet­rol-İş, TÜP­RAŞ’taki Toplu Söz­leş­me Ey­lem­le­ri­ne Devam Edi­yor

Tüp­raş ile Pet­rol-İş Sen­di­ka­sı ara­sın­da TİS sü­re­cin­de devam eden an­laş­maz­lık­lar se­be­biy­le Pet­rol-İş Ali­ağa şu­be­si, Ali­ağa’da sü­re­ce iliş­kin Tüp­raş önün­de açık­la­ma yaptı.

KİMSE­DEN SA­DA­KA İSTEMİYORUZ
Tüp­raş’taki uyarı ey­le­min­de ko­nu­şan Pet­rol-İş Ali­ağa Şube Baş­ka­nı Ahmet Oktay, ” Bir kez daha İzmit, Kı­rık­ka­le, Ali­ağa ve Bat­man Ra­fi­ne­ri­le­rin­de eş za­man­lı ola­rak açık­la­ma­da bu­lu­nu­yo­ruz. Bu sü­re­ce ge­lin­me­si­nin tek so­rum­lu­su hol­ding yet­ki­li­le­ri­dir. Tas­lak­ta yer alan ta­lep­le­ri­miz­de afaki bir talep yok. Eğer biz bu­ra­da alın te­ri­mi­zi akı­tı­yor­sak, bunun kar­şı­lı­ğı­nı is­ti­yo­ruz. Kim­se­den sa­da­ka is­te­mi­yo­ruz” diye ko­nuş­tu. Oktay ay­rı­ca “Kıdem taz­mi­na­tı­mı­za el koy­ma­ya ça­lı­şan­la­ra dur demek için 1 Mayıs’ta alan­da ola­ca­ğız. 1 Mayıs’a kadar bu­ra­da­ki prob­le­mi­miz çö­zül­mez­se o gün de hep be­ra­ber bu­ra­da top­la­nır gi­de­riz” dedi.

UYA­RI­LA­RI­MI­ZIN DİKKATE ALIN­MA­MA­SI ÜZÜCÜ
Tüp­raş İşyeri Baş tem­sil­ci­si Vey­sel İnce ise yap­tı­ğı açık­la­ma da Tüp­raş’ta gö­rüş­me­le­rin uyuş­maz­lık ve ta­raf­sız ara­bu­lu­cu sü­re­ci­ne gel­di­ği­ni be­lirt­ti. Söz­leş­me mü­za­ke­re­le­ri­nin so­nuç­la­rı­nın ta­raf­la­rın ortak akıl ve ira­de­si dı­şın­da zaman bas­kı­sı­na bı­ra­kı­la­ma­ya­cak kadar önem­li sü­reç­ler ol­du­ğu­nu ifade eden İnce "En ba­şın­dan bu yana açık­ça ifade et­ti­ği­miz gibi, ülke eko­no­mi­si ve sa­na­yi­si için ifade et­ti­ği önem­li bü­yük­lük ve an­la­mın yanı sıra TÜP­RAŞ, bu­gü­ne kadar tesis edil­miş ve yü­rü­tül­müş en­düst­ri­yel iliş­ki­ler ba­kı­mın­dan da örnek teş­kil et­mek­te­dir.Toplu söz­leş­me sü­re­ci­nin an iti­ba­riy­le gel­di­ği bu nok­ta­da, TÜP­RAŞ’ın ça­lış­ma ba­rı­şı açı­sın­dan da bu örnek özel­li­ği­nin, tüm uya­rı­la­rı­mı­za rağ­men dik­ka­te alın­mı­yor ol­ma­sı üzü­cü­dür. Bu örnek en­düst­ri­yel iliş­ki bu­gü­ne kadar gerek mü­za­ke­re­ler­de ge­rek­se ça­lış­ma ha­ya­tı için­de her tür tar­tış­ma ve ça­tış­ma nok­ta­la­rı­na rağ­men ko­ru­na­rak sür­dü­rü­le­bil­miş­tir.

MÜ­CA­DE­LEYİ SÜR­DÜ­RECEK CE­SA­RE­TE SAHİBİZ
Ka­za­nıl­mış hak­la­rı­na so­nu­na kadar sahip çı­ka­cak­la­rı­nı bu ko­nu­da en ufak bir taviz ver­me­ye­cek­le­ri­ni be­lir­ten İnce " Te­men­ni­miz, en az bizim kadar bu so­rum­lu­luk duy­gu­su için­de ol­ma­sı ge­re­ken iş­ve­ren­li­ğin de aynı has­sa­si­ye­ti gös­ter­me­si­dir. İşve­ren, ça­lış­ma ha­ya­tı için­de­ki uy­gu­la­ma­lar­dan kay­nak­la­nan bir kısım küçük ay­rın­tı­la­rın, toplu söz­leş­me ve iş­ye­rin­de­ki ça­lış­ma ba­rı­şın­dan daha önem­li ol­ma­dı­ğı­nı kabul et­me­li­dir.TÜP­RAŞ’ta iş­ve­ren, hu­ku­ki pro­se­dür­le­rin tü­ke­til­me­si so­nu­cun­da, sü­re­cin irade ve akıl dışı bir so­nu­ca sü­rük­len­me­si­ne yö­ne­lik bir TİS st­ra­te­ji­si için­de ol­ma­dı­ğı­nı açık­ça gös­ter­me­li­dir. Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki Pet­rol-İş Sen­di­ka­sı’nın dört ra­fi­ne­ri­de ça­lı­şan tüm üye­le­ri, ül­ke­mi­zin en büyük ve en fazla katma değer üre­ten mar­ka­sı TÜP­RAŞ’ı var eden emek ve gay­ret­le­ri kadar, mü­ca­de­le­yi sür­dü­recek yürek ve ce­sa­re­te de sa­hip­tir­ler" dedi.

İKİ TA­RAF­LI ÇÖZÜM KABUL EDİLMELİ
İşve­re­nin iki ta­raf­lı çö­züm­den başka bir yol ve mo­de­lin ola­ma­ya­ca­ğı­nı kabul kabul et­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Tüp­raş İşyeri Baş tem­sil­ci­si Vey­sel İnce şöyle ko­nuş­tu "Pet­rol-İş Sen­di­ka­sı ola­rak, TÜP­RAŞ’ta yıl­lar­dır elde et­ti­ği­miz ka­za­nıl­mış hak­la­rı­mı­zı ve tesis edil­miş olan ça­lış­ma ba­rı­şı­nı ko­ru­ya­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­yor, iş­ve­ren­li­ği­mi­zi toplu söz­leş­me­nin her dönem ol­du­ğu gibi alı­şıl­mış ve iç­sel­leş­ti­ril­miş şek­liy­le yü­rü­tül­me­si ve yö­ne­til­me­si için so­rum­lu dav­ran­ma­ya davet edi­yo­ruz" dedi.

whatsapp-image-2019-04-26-at-16.52.00.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78